Friday, April 13, 2012

ده هزار روز اسارت
نگاه دوربین به برخی از شهرهای جهان در اعتراض به ده هزار روز اسارت هفت مدیر جامعه بهایی ایران.