Tuesday, January 1, 2013

آموزش زیر آتشتحصیلات عالیه امری است که امروز بهاییان ایران از آن‌ محروم می‌‌باشند و به دلیل تلاش برای دست یافتن به این حق بدیهی‌ و اولیه، یعنی‌ حق تحصیل، دچار بی‌ مهری و ...