Wednesday, February 27, 2013

وجوهی از مبانی حقوق بشر و آزادی عقیده و وجدان در دیانت بهائی

وجوهی از مبانی حقوق بشر و آزادی عقیده و وجدان در دیانت بهائی در عالم ادیان، دیانت بهائی در موضوع حقوق بشر و آزادی عقیده و وجدان دارای تعالیم بدیعی است.
 در ذیل وجوهی از مبانی آن را، از آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امرُالله و بیت العدل اعظم تقدیم می نماید. * پر روح و ریحان باشید نقطه نظر
 از آثار حضرت بهاءالله: -
(۱) - «آن كه پنهان بود آمده و خوب آمده؛ بر یك دستش آب زندگانی و بر دست دیگر فرمان آزادی.» 

«جمیع بلایا و رَزایا نظر به آن حمل شده که جمیعِ ناس به طِرازِ اخلاقِ رحمانیّه و صفاتِ ملکوتیّه مزیّن شوند. و تا احبّای الهی [بهائیان] از این کأس نیاشامند قادر بر اِسقایِ [نوشانیدن] دیگران نخواهند بود، باید اوّل خود بنوشند و بعد بنوشانند. لازال مقصودِ حقّ جَلَّ جَلالُه از ارسالِ رُسُل و تنزیلِ کتب و قوانینِ مُتقَنه و شرایع مُتشرّعه اموری چند بوده و از جملۀ آن حفظِ نفوس و حفظِ حقوق نفوس بوده و این منوط به ظهورِ امانت است فیما بین ناس. وصیّت کن احبّای الهی را که به کمال امانت و دیانت و ما ذُکِرَ مِن قبل بین ناس رفتار نمایند. هر نفسی که به این شرایط مزیّن است به حقّ منسوب و از حقّ  
محسوب و مِن دون آن أبداً مقبول نبوده و نیست.»

Monday, February 25, 2013

Beware ....

"Beware...lest you wound any man with your words, be he known to you or a stranger, be he friend or foe." #Bahai Abdu'l-Baha #love http://twitter.com/Bahai_Quote/status/305758763166617600

Saturday, February 23, 2013

طلوع اکاذیب تکراری از افق «مشرق نیوز» و علّت اصلی آن

 مشرق نیوز در حقیقت می کوشد تا مظلومیّت حقیقی بهائیان را که مدارک و شواهد آن موجود است، عمداً انکار کند و در عوض آنها را متهم به مظلوم نمایی نماید تا جمهوری اسلامی ایران را از جنایاتی که در حق بهائیان در سی و چهار سال !اخیر رواداشته مبرّا سازد 
  ۴ اسفند ۱٣۹۱ - ۲۲ فوريه
۲۰۱٣ سایت «مشرق نیوز» مقاله ای مفصّل همراه با عکس با عنوان «مروری بر اعمال تروریستی فرقه بهائیّت؛ بهائیان قاتل در ایران چه کردند؟» به تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ منتشر نموده است. (۱) اساس مقاله عمدتاً بر پایه‍ی اکاذیب و توهمّات مقالات و سایت آقای عبدالله شهبازی است. اکثر منابع دیگر مقاله هم کتب و سایت های مشابه ضدّ بهائی است. (۲) زیر مقاله هم تا حال بیش از چهل نفر نظرات ضدّ بهائی نوشته، به «به به و چه چه گفتن» مشرق نیوز و انواع لعنت بر بهائیان 
پرداخته اند درحالی که مدیر محترم سایت حتّی یک نظر مخالفِ بهائی ستیزان را هم منتشر نکرده است!

در مقدمه‍ی مقاله، براساس توهمّات و ادعاهای بی دلیل و بی سندِ آقای عبدالله شهبازی، بدون توجّه به تکراری و کهنه بودن اکاذیب و اتهامات نوشته است: «بهائیان همواره در عرصه های حقوق بشری یکی از سوژه های تبلیغاتی دنیای غرب علیه ایران بوده اند گویا این جماعت، مظلومان و ساکتان تاریخ بوده و در حق انها ظلمی بزرگ رقم خورده است اما آنچه کمتر مورد بررسی و توجه قرار گرفته اعمال شنیع این فرقه در قالب ترور، آدمکشی، قتل و کشتار بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بهائیان همواره در عرصه های حقوق بشری یکی از سوژه های تبلیغاتی دنیای غرب علیه جمهوری اسلامی بوده اند گویا این جماعت، مظلومان و ساکتان تاریخ ایران بوده و در حق انها ظلمی بزرگ رقم خورده است شاید تاکنون فکر می کردید بهائیت، یکی از فرقه های انحرافی است و توسط کانونهای استعماری ایجاد شده است. سرسپردگی این دین ساختگی و انحرافی جای سوال و شک ندارد اما آنچه کمتر مورد بررسی و توجه قرار گرفته است اعمال شنیع این فرقه در قالب ترور، آدمکشی، قتل و کشتار بوده است. در این گزارش مروری بر اعمال تروریستی این گروه خواهیم داشت.»

‘Days outside of time’ festival reveres eternal essence of God

Baha'is celebrating Ayyam-i-Ha
From sunset Feb. 25 to sunset March 1, Baha’is will be exchanging gifts, getting together with friends and family, and engaging in acts of charity – activities that characterize the festival of Ayyam-i-Ha.
 The festival comes toward the end of the Baha’i year, which is divided into 19 months of 19 days each. These “intercalary” days, between the 18th and 19th months of the Baha’i calendar, are necessary to align the calendar with the 365-day Gregorian solar calendar.
 Ayyam-i-Ha means “Days of Ha.” “Ha” has several meanings in Arabic, including reference to God or the “Essence of God.” Baha’is celebrate the sacred days of Ayyam-i-Ha through acts of love, fellowship, unity, charity and goodwill.
 The intercalary days of Ayyami-i-Ha “stand apart from the ordinary cycle of weeks and months and the human measure of time,” says Karla Jamir, a Baha’i in Virginia. “Thus Ayyam-i-Ha can be thought of as days outside of time, days that symbolize eternity, infinity and the mystery and unknowable Essence of God Himself.”
 Baha’u’llah has said of Ayyam-i-Ha: “It behoveth the people of Baha, throughout these days, to provide good cheer for themselves, their kindred and, beyond them, the poor and needy, and with joy and exultation to hail and glorify their Lord, to sing His praise and magnify His Name.”

Thursday, February 21, 2013

O ye the faithful loved ones of ‘Abdu’l-Bahá!

"O ye the faithful loved ones of ‘Abdu’l-Bahá! It is incumbent upon you to take the greatest care of Shoghi Effendi, the twig that hath branched from and the fruit given forth by the two hallowed and Divine Lote-Trees, that no dust of despondency and sorrow may stain his radiant nature, that day by day he may wax greater in happiness, in joy and spirituality, and may grow to become even as a fruitful tree.
For he is, after ‘Abdu’l-Bahá, the Guardian of the Cause of God, the Afnán, the Hands (pillars) of the Cause and the beloved of the Lord must obey him and turn unto him. He that obeyeth him not, hath not obeyed God; he that turneth away from him, hath turned away from God and he that denieth him, hath denied the True One. Beware lest anyone falsely interpret these words, and like unto them that have broken the Covenant after the Day of Ascension (of Bahá’u’lláh) advance a pretext, raise the standard of revolt, wax stubborn and open wide the door of false interpretation. To none is given the right to put forth his own opinion or express his particular conviction. All must seek guidance and turn unto the Center of the Cause and the House of Justice. And he that turneth unto whatsoever else is indeed in grievous error. The Glory of Glories rest upon you!"

`Abdu'l-Bahá

Wednesday, February 20, 2013

Justice and fairness

‎"It beseemeth you to fix your gaze under all conditions upon justice and fairness. In the Hidden Words this exalted utterance hath been revealed from Our Most August Pen: 'O Son of Spirit! The best beloved of all things in My sight is Justice; turn not away therefrom if thou desirest Me, and neglect it not that I may confide in thee. By its aid thou shalt see with thine own eyes and not through the eyes of others, and shalt know of thine own knowledge and not through the knowledge of thy neighbour. Ponder this in thy heart; how it behoveth thee to be. Verily justice is My gift to thee and the sign of My loving-kindness. Set it then before thine eyes.' They that are just and fair-minded in their judgement occupy a sublime station and hold an exalted ran. The light of piety and uprightness shineth resplendent from these souls. We earnestly hope that the peoples and countries of the world may not be deprived of the splendours of these two luminaries."

Baha'u'allah - The third Taraz

Tuesday, February 19, 2013

Why do we not love one another and live in unity?

All the Manifestations of God came with the same purpose, and they have all sought to lead men into the paths of virtue. Yet we, their servants, still dispute among ourselves!
Why is it thus?
Why do we not love one another and live in unity?
 It is because we have shut our eyes to the underlying principle of all religions, that God is one, that He is the Father of us all, that we are all immersed in the ocean of His mercy and sheltered and protected by His loving care.
 The glorious Sun of Truth shines for all alike, the waters of Divine Mercy immerse each one, and His Divine favour is bestowed on all His children.
This loving God desires peace for all His creatures—why, then, do they spend their time in war? He loves and protects all His children—why do they forget Him?
He bestows His Fatherly care on us all—why do we neglect our brothers?
Surely, when we realize how God loves and cares for us, we should so order our lives that we may become more like Him.


`Abdu'l-Bahá, Paris Talks

Sunday, February 17, 2013

Arrivals Lounge at New Delhi's AirportArrivals Lounge at Arrivals Lounge at New Delhi's Airport Passengers arriving at New Delhi's international airport now encounter the image of the Baha'i House of Worship, "India's symbol of communal harmony," as they await their baggage. Passengers arriving at New Delhi's international airport now encounter the image of the Baha'i House of Worship, "India's symbol of communal harmony," as they await their baggage.

BEAUTY AND HARMONY IN DIVERSITY

... when you meet those whose opinions differ from your own, do not turn away your face from them. All are seeking truth, and there are many roads leading thereto. Truth has many aspects, but it remains always and forever one.
Do not allow difference of opinion, or diversity of thought to separate you from your fellow-men, or to be the cause of dispute, hatred and strife in your hearts.
 Rather, search diligently for the truth and make all men your friends. Every edifice is made of many different stones, yet each depends on the other to such an extent that if one were displaced the whole building would suffer; if one is faulty the structure is imperfect.
 Bahá’u’lláh has drawn the circle of unity, He has made a design for the uniting of all the peoples, and for the gathering of them all under the shelter of the tent of universal unity. This is the work of the Divine Bounty, ...

`Abdu'l-Bahá, Paris Talks

Saturday, February 16, 2013

... to serve the cause of truth ...

All down the ages the prophets of God have been sent into the world to serve the cause of truth—Moses brought the law of truth, and all the prophets of Israel after him sought to spread it.
When Jesus came He lighted the flaming torch of truth, and carried it aloft so that the whole world might be illumined thereby. After Him came His chosen apostles, and they went far and wide, carrying the light of their Master’s teaching into a dark world—and, in their turn, passed on.
Then came Muḥammad, who in His time and way spread the knowledge of truth among a savage people; for this has always been the mission of God’s elect.
So, at last, when Bahá’u’lláh arose in Persia, this was His most ardent desire, to rekindle the waning light of truth in all lands. All the holy ones of God have tried with heart and soul to spread the light of love and unity throughout the world, so that the darkness of materiality might disappear and the light of spirituality might shine forth among the children of men. Then would hate, slander and murder disappear, and in their stead love, unity and peace would reign.


`Abdu'l-Bahá, Paris Talks

Thursday, February 14, 2013

Upon becoming a Bahá’í,...

Upon becoming a Bahá’í, one accepts certain fundamental beliefs; but invariably one’s knowledge of the Teachings is limited and often mixed with personal ideas. Shoghi Effendi explains that “an exact and thorough comprehension of so vast a system, so sublime a revelation, so sacred a trust, is for obvious reasons beyond the reach and ken of our finite minds.” Over time, through study, prayerful reflection, and an effort to live a Bahá’í life, immature ideas yield to a more profound understanding of Bahá’u’lláh’s Revelation. Service to the Cause plays a particular role in the process, for the meaning of the Text is clarified as one translates insights into effective action. As a matter of principle, individual understanding or interpretation should not be suppressed, but valued for whatever contribution it can make to the discourse of the Bahá’í community. Nor should it, through dogmatic insistence of the individual, be allowed to bring about disputes and arguments among the friends; personal opinion must always be distinguished from the explicit Text and its authoritative interpretation by ‘Abdu’l-Bahá and Shoghi Effendi and from the elucidations of the Universal House of Justice on “problems which have caused difference, questions that are obscure and matters that are not expressly recorded in the Book”.

 14 November 2005 the Universal House of Justice

Bahá'u'lláh: The Secret of our Century(1)

This Video is a meditation on Baháulláh. It focuses on His exile out of Persia in 1852 until His passing in Palestine, in 1892. It shows the relationship between His suffering and the solutions so sorely needed by the world today. And it follows the unfolding drama of His exile and imprisonment against the documentary of out times.

In particular it examines such issues as the waste of war and the cry for peace, the question of rights and crisis of poverty, the misuse of power and the importance of justice. And it finally illustrates how the Baha'is in the world are striving to put into action the challenges which Baháulláh directed to the kings and rulers of the world one hundred years ago.

Bahá'u'lláh: The Secret of our Century (2)Monday, February 11, 2013

Charter of the future world civilization

Facsimile of the Kitab-i-Aqdas

Of the more than one hundred volumes comprising the sacred Writings of Bahá’u’lláh, the Kitáb-i-Aqdas is of unique importance. “To build anew the whole world” is the claim and challenge of His Message, and the Kitáb-i-Aqdas is the Charter of the future world civilization that Bahá’u’lláh has come to raise up. Its provisions rest squarely on the foundation established by past religions, for, in the words of Bahá’u’lláh, “This is the changeless Faith of God, eternal in the past, eternal in the future.”
 In this Revelation the concepts of the past are brought to a new level of understanding, and the social laws, changed to suit the age now dawning, are designed to carry humanity forward into a world civilization the splendours of which can as yet be scarcely imagined. In its affirmation of the validity of the great religions of the past, the Kitáb-i-Aqdas reiterates those eternal truths enunciated by all the Divine Messengers: the unity of God, love of one’s neighbour, and the moral purpose of earthly life. At the same time it removes those elements of past religious codes that now constitute obstacles to the emerging unification of the world and the reconstruction of human society.

The Universal House of Justice, ‘Introduction to Kitab-i-Aqdas’

Sunday, February 10, 2013

“Alláh-u-Abhá”

“Alláh-u-Abhá” is an Arabic phrase meaning “God the All-Glorious”. It is a form of the Greatest Name of God. In Islám there is a tradition that among the many names of God, one was the greatest; however, the identity of this Greatest Name was hidden.
Bahá’u’lláh has confirmed that the Greatest Name is “Bahá”. The various derivatives of the word “Bahá” are also regarded as the Greatest Name. Shoghi Effendi’s secretary writing on his behalf explains that “The Greatest Name is the Name of Bahá’u’lláh. “Yá Bahá’u’l-Abhá” is an invocation meaning: “O Thou Glory of Glories!”. “Alláh-u-Abhá” is a greeting which means: “God the All-Glorious”. Both refer to Bahá’u’lláh. By Greatest Name is meant that Bahá’u’lláh has appeared in God’s Greatest Name, in other words, that He is the supreme Manifestation of God.”
 The greeting “Alláh-u-Abhá” was adopted during the period of Bahá’u’lláh’s exile in Adrianople. The repetition of “Alláh-u-Abhá” ninety-five times is to be preceded by the performance of ablutions.
The Notes section of the Kitab-i-Aqdas,

مكاتيب حضرت عبدالبهاء

ای ياران الهی، تا توانيد به محبّت پردازيد و هر بيگانه‌ ای را بنوازيد و با هر دشمنی بسوزيد و بسازيد خفته را بيدار بينيد و غافل را هوشيار دانيد و ستمکار را معامله عادلانه نمائيد و جفاکار را به وفا مقابلی نمائيد خاطر نفسی ميازاريد و قلب انسانی مکّدر ننمائيد، با جميع خلق در نهايت خضوع و خشوع باشيد و سرير شهرياری را رعيّت صادق امين گرديد، اولياء امور را اطاعت کنيد و در امور سياسی قطعيّاً مداخله ننمائيد، محافل را بذکر الهی بيارائيد و نفوس را بنفس رحمانی تربيت کنيد، جز ذکر حقّ کلمه‌ای بر زبان نرانيد و جز در سايه اميد نياراميد. اميد اين عبد چنين است که خداوند مؤيّد مظلومان گردد و موفّق ستمديدگان شود . ع ع

مكاتيب حضرت عبدالبهاء - جلد ۳ -

Saturday, February 9, 2013

How great the multitude of truths ...

How great the multitude of truths which the garment of words can never contain! How vast the number of such verities as no expression can adequately describe, whose significance can never be unfolded, and to which not even the remotest allusions can be made! How manifold are the truths which must remain unuttered until the appointed time is come! Even as it hath been said: “Not everything that a man knoweth can be disclosed, nor can everything that he can disclose be regarded as timely, nor can every timely utterance be considered as suited to the capacity of those who hear it.”
Of these truths some can be disclosed only to the extent of the capacity of the repositories of the light of Our knowledge, and the recipients of Our hidden grace. We beseech God to strengthen thee with His power, and enable thee to recognize Him Who is the Source of all knowledge, that thou mayest detach thyself from all human learning, for, “what would it profit any man to strive after learning when he hath already found and recognized Him Who is the Object of all knowledge?” Cleave to the Root of Knowledge, and to Him Who is the Fountain thereof, that thou mayest find thyself independent of all who claim to be well versed in human learning, and whose claim no clear proof, nor the testimony of any enlightening book, can support.


Gleanings From the Writings of Bahá’u’lláh

Friday, February 8, 2013

Observe My commandments, for ...

An illuminated copy of the Kitáb-i-Aqdas, commissioned by ‘Abdu’l-Bahá in 1902.
Say: From My laws the sweet-smelling savour of My garment can be smelled, and by their aid the standards of Victory will be planted upon the highest peaks. The Tongue of My power hath, from the heaven of My omnipotent glory, addressed to My creation these words: “Observe My commandments, for the love of My beauty.” Happy is the lover that hath inhaled the divine fragrance of his Best-Beloved from these words, laden with the perfume of a grace which no tongue can describe. By My life! He who hath drunk the choice wine of fairness from the hands of My bountiful favour will circle around My commandments that shine above the Dayspring of My creation.
Think not that We have revealed unto you a mere code of laws. Nay, rather, We have unsealed the choice Wine with the fingers of might and power. To this beareth witness that which the Pen of Revelation hath revealed. Meditate upon this, O men of insight!


Bahá'u'lláh, The Kitáb-i-Aqdas

Thursday, February 7, 2013

True civilization will unfurl ...

True civilization will unfurl its banner in the midmost heart of the world whenever a certain number of its distinguished and high-minded sovereigns—the shining exemplars of devotion and determination—shall, for the good and happiness of all mankind, arise, with firm resolve and clear vision, to establish the Cause of Universal Peace. They must make the Cause of Peace the object of general consultation, and seek by every means in their power to establish a Union of the nations of the world. They must conclude a binding treaty and establish a covenant, the provisions of which shall be sound, inviolable and definite. They must proclaim it to all the world and obtain for it the sanction of all the human race. This supreme and noble undertaking—the real source of the peace and well-being of all the world—should be regarded as sacred by all that dwell on earth.


‘Abdu’l-Bahá,  The Secret of Divine Civilization

"Treat people as if they were what they ought to be, & you help them to become what they are capable of being." -Goethe #Bahai http://twitter.com/Bahai_Quote

Monday, February 4, 2013

"War & its ravages have blighted the world; the education of woman will be a mighty step toward its abolition" #Bahai Abdu'l-Baha http://twitter.com/Bahai_Quote/status/296786385841561600

Sunday, February 3, 2013

Trustworthiness: A Cardinal Bahá'í Virtue

Regard thou faith as a tree. Its fruits, leaves, boughs and branches are, and have ever been, trustworthiness, truthfulness, uprightness and forbearance.

The purpose of the one true God in manifesting Himself is to summon all mankind to truthfulness and sincerity, to piety and trustworthiness, to resignation and submissiveness to the Will of God, to forbearance and kindliness, to uprightness and wisdom.


The first, the fundamental purpose underlying creation hath ever been, and will continue to be, none other than the appearance of trustworthiness and godliness, of sincerity and goodwill amongst mankind, for these qualities are the cause of peace, security and tranquillity. Blessed are those who possess such virtues.


Extracts from the Writings of Bahá'u'lláh

Saturday, February 2, 2013

“O Thou Who art the apple of Mine eye!"

“O Thou Who art the apple of Mine eye!” Bahá’u’lláh, in His own handwriting, thus addresses ‘Abdu’l-Bahá, “My glory, the ocean of My loving-kindness, the sun of My bounty, the heaven of My mercy rest upon Thee. We pray God to illumine the world through Thy knowledge and wisdom, to ordain for Thee that which will gladden Thine heart and impart consolation to Thine eyes.” “The glory of God rest upon Thee,” He writes in another Tablet, “and upon whosoever serveth Thee and circleth around Thee. Woe, great woe, betide him that opposeth and injureth Thee. Well is it with him that sweareth fealty to Thee; the fire of hell torment him who is Thine enemy.” “We have made Thee a shelter for all mankind,” He, in yet another Tablet, affirms, “a shield unto all who are in heaven and on earth, a stronghold for whosoever hath believed in God, the Incomparable, the All-Knowing. God grant that through Thee He may protect them, may enrich and sustain them, that He 136 may inspire Thee with that which shall be a wellspring of wealth unto all created things, an ocean of bounty unto all men, and the dayspring of mercy unto all peoples.”

Shoghi EffendiThe World Order of Bahá’u’lláh