Sunday, December 27, 2015

محفلی که تیرباران شد

«محفلی که تیرباران شد» نسخه‌ی کوتاه‌شده‌ی ويديوئی‌ست که از يک محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی در زندان اوين در سال ۱۳۶۰به دست آمده است. اين ويديو بخش اصلی از جريان محاکمه‌ی هفت نفر از ۹ عضو شورای منتخب جامعه‌‌ی بهائيان ايران، معروف به محفل روحانی ملی بهائيان، در سال ۱۳۶۰ است. در حکم صادر شده عليه متهمان اين دادگاه مدت اين محاکمه دو ساعت و سی دقيقه ثبت شده است اما نسخه‌ی پيدا شده تنها دو ساعت از جريان دادگاه را نشان می‌دهد. کيفيت اين ويديو در اثر سال‌ها پنهان ماندن بسيار پايين است.
از گفته‌های قاضی در طول ويديو به نظر می‌رسد که که ضبط اوليه‌ی آن به منظور استفاده‌ی نمايشی در تلويزيون و برای عموم مردم ايران بوده؛ اما به هر دليلی اين فيلم هرگز پخش نشده است.
اين ويديو سال‌ها بعد توسط يکی از دست‌اندرکاران دادگاه انقلاب شناسائی و در اختيار يکی از آشنايان بهائی‌اش قرار می‌گيرد. بنياد تسليمی‌ پس از دستيابی به نسخه‌ای از اين ويديو آن را در اختيار شبکه‌ی تلويزيونی‌ بی‌بی‌سی‌ قرار داد و آنها متعاقباً بر پايه‌ی اين ويديوی نادر اقدام به توليد مستندی با عنوان "عدالت انقلابی در ايران" کردند. 
در ويديوی اين محاکمه فقط ۷ مرد عضو محفل ملی بهائيان حضور دارند اما هشتمين عضو دستگير شده‌ی محفل، خانم ژينوس نعمت (محمودی) نيز بر اساس ادعای حکم صادره در همانجا محاکمه و به همراه ۷ عضو ديگر محفل در پايان اين جلسه‌ی دوساعت و نيمه محکوم و بلافاصله تيرباران می‌شود.

نسخه‌ی کامل ویدیوی محاکمه‌ی اعضای محفل ملی بهائیان ایران
http://aasoo.org/articles/41/

Saturday, December 26, 2015

Unity is the expression of

 "I have come from distant lands to visit the meetings and assemblies of this country. In every meeting I find people gathered loving each other; therefore I am greatly pleased. The bond of union is evidenced in this assembly today where the power of God has brought together in faith, agreement and concord those who are engaged in furthering the development of the human world. It is my hope that all mankind may become similarly united in the bond and agreement of love. Unity is the expression of the loving power of God and reflects the reality of divinity. It is resplendent in this day through the bestowals of light upon humanity."


Bahá’í World Faith—Selected Writings of Abdu’l-Bahá

عدالت انقلابی در ايران


تلويزيون بیبیسی در مستندی با عنوان "عدالت انقلابی در ايران" به عملکرد و سير تحول دادگاههای انقلاب از زمان تأسيس آنها تا امروز می پردازد؛ در اين مستند، بخش‌هایی از ويديویی تازه‌یافته از جريان يک محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی در اوين، نمايش داده می‌شود. ويديوی به دست آمده بخشِ اصلی از جريان محاکمه‌ی هفت نفر از ۹ عضو شورای منتخب جامعه‌‌ی بهائيان ايران، معروف به محفل روحانی ملی بهائيان، در سال ۱۳۶۰ است. در حکم صادر شده عليه متهمانِ اين دادگاه، مدت اين محاکمه دو ساعت و سی دقيقه ثبت شده است اما نسخه‌ی پيدا شده تنها دو ساعت از جريان دادگاه را نشان می‌دهد. کيفيت اين ويديو، در اثر سال‌ها پنهان‌ماندن، بسيار پايين است. اين ويديو زمينه‌ی اوليه و اصلی مستند بی‌بی‌سی در مورد سيستم قضایی ايران، و به ويژه دادگاه‌های انقلاب، پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ است.
بنا به گفته‌های قاضی در طول ويديو، به نظر می‌رسد که که ضبط اوليه‌ی آن به منظور استفاده‌ی نمايشی در تلويزيون و برای عموم مردم ايران بوده؛ اما به هر دليلی اين فيلم هرگز پخش عمومی نشده است. اين ويديو را سال‌ها بعد يکی از دست‌اندرکاران دادگاه انقلاب شناسایی و توسط او در اختيار يکی از آشنايان بهایی‌اش قرار می‌گيرد. چندين سال پس از آن بنياد تسليمی‌ به نسخه‌ای از اين ويديو دسترسی یافته و آن را در اختيار شبکه‌ی تلويزيونی‌ بی‌بی‌سی قرار می‌دهد.
بخشی از ويديوی‌ محاکمه که در مستند "عدالت انقلابی در ایران" استفاده شده و نيز خلاصه‌ی ۳۰ دقيقه‌ای آن که در سايت "آسو" قابل دسترسی است به خوبی نشان می‌دهد که متهمان بهائی، مثل هزاران فرد ديگری که پيش و پس از آنها در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شدند، از حق داشتن وکيل و حتی فرصت عادلانه‌ برای دفاع از خودشان محروم بوده‌ و با اتهاماتی عموماً بی‌پايه و بدون هرنوع سند يا پشتوانه‌ی حقوقی‌ مواجه بوده‌اند. هفت متهم حاضر در ويديوی اين محاکمه به همراه با خانم ژينوس محمودی‌ (نعمت)، عضو ديگر محفل ملی‌ بهائيان ايران که در جريان محاکمه نشانی از او نيست، در پايان اين جلسه‌ی دوساعت و نيمه محکوم و در همان روز تيرباران می‌شوند.
داستان اين هشت نفر و داستان‌های قربانيان ديگر دادگاه‌های ‌انقلاب اسلامی در فيلم "عدالت انقلابی در ایران"، تصويری بهنگام و قوی از نقض حقوق بشری و قضایی متهمان در دادگاه‌های انقلاب اسلامی را پيش روی مخاطبان و پژوهشگران قرار می‌دهد.

Friday, December 25, 2015

Women and the New Age

The world in the past has been ruled by force, and man has dominated over woman by reason of his more forceful and aggressive qualities both of body and mind. But the balance is already shifting; force is losing its dominance, and mental alertness, intuition, and the spiritual qualities of love and service, in which woman is strong, are gaining ascendancy.

Hence the new age will be an age less masculine and more permeated with the feminine ideals, or, to speak more exactly, will be an age in which the masculine and feminine elements of civilization will be more evenly balanced.

‘Abdu’l-Bahá, Star of the West, viii, No. 3, p. 4

Thursday, December 24, 2015

Conflict versus Concord

‘Abdu’l-Bahá says:

"In the world of nature the dominant note is the struggle for existence—the result of which is the survival of the fittest. The law of the survival of the fittest is the origin of all difficulties. It is the cause of war and strife, hatred and animosity, between human beings. In the world of nature there is tyranny, egoism, aggression, overbearance, usurpation of the rights of others and other blameworthy  attributes which are defects of the animal world. Therefore, so long as the requirements of the natural world play paramount part among the children of men, success and prosperity are impossible. Nature is warlike, nature is bloodthirsty, nature is tyrannical, for nature is unaware of God the Almighty. That is why these cruel qualities are natural to the animal world.
Therefore the Lord of mankind, having great love and mercy, has caused the appearance of the prophets and the revelation of the Holy Books, so that through divine education humanity may be released from the corruption of nature and the darkness of ignorance, be confirmed with ideal virtues and spiritual attributes, and become the dawning-place of merciful emotions. …
A hundred thousand times, alas! that ignorant prejudice, unnatural differences and antagonistic principles are yet displayed by the nations of the world toward one another, thus causing the retardation of general progress....

Bahá’u’lláh and the New Era

Sunday, December 20, 2015

The Change of Heart

To one who spoke of the people’s desire to possess the land, and of the strong under-current of rebellion on the part of the labouring classes, ‘Abdu’l-Bahá said:
“ Fighting, and the employment of force, even for the right cause, will not bring about good results. The oppressed who have right on their side, must not take that right by force; the evil would continue. Hearts must be changed. The rich must wish to give! Life in man should be like a flame, warming all with whom it comes into contact. The spiritually awakened are like to bright torches in the sight of God, they give light and comfort to their fellows.”
When asked if he did not find the manners of the English rude and awkward, compared with those of the East, ‘Abdu’l-Bahá said he had not felt this. As a nation increases in spirituality, the the manners become different.

‘Abdu’l-Bahá in London

Sunday, December 13, 2015

Influence of the Press

In this day the mysteries of this earth are unfolded and visible before the eyes, and the pages of swiftly appearing newspapers are indeed the mirror of the world; they display the doings and actions of the different nations; they both illustrate them and cause them to be heard. Newspapers are as a mirror endowed with hearing, sight and speech; they are a wonderful phenomenon and a great matter.
 But it behooves the writers and editors thereof to be sanctified from the prejudice of egotism and desire, and to be adorned with the ornament of equity and justice. They must inquire into matters as fully as possible in order that they may be informed of the real facts, and commit the same to writing. Concerning this wronged one, what the newspapers have published has for the most part been devoid of truth. Good speech and truthfulness are, in loftiness of position and rank, like the sun which has risen from the horizon of the heaven of knowledge.

Bahá’u’lláh—Tablet of Tarazát.

Saturday, December 12, 2015

Be unrestrained as the wind,...

 "Be unrestrained as the wind, while carrying the Message of Him Who hath caused the Dawn of Divine Guidance to break. Consider, how the wind, faithful to that which God hath ordained, bloweth upon all the regions of the earth, be they inhabited or desolate. Neither the sight of desolation, nor the evidences of prosperity, can either pain or please it. It bloweth in every direction, as bidden by its Creator. So should be every one that claimeth to be a lover of the one true God.

It behoveth him to fix his gaze upon the fundamentals of His Faith, and to labor diligently for its propagation. Wholly for the sake of God he should proclaim His Message, and with that same spirit accept whatever response his words may evoke in his hearer. He who shall accept and believe, shall receive his reward; and he who shall turn away, shall receive none other than his own punishment."

Gleanings From the Writings of Bahá’u’lláh