Thursday, April 12, 2012

دین بهائی در امریکا

اما کمتر کسی در میان ما ایرانیان غیربهائی عبدالبهاء را می شناسیم و یا از سفر او به عنوان  یک ایرانی و سخنرانی های او به عنوان یک مدافع صلح و حقوق زنان و برابری نژادی آگاهی داریم.
ما عبدالبهاء را تنها به عنوان یکی از افراد پایه گذار آئین بهائی می شناسیم و کمتر وی را به عنوان یک روشنفکر می بینیم که صاحب نظر بوده و حرفی برای گفتن داشته است. نقش عبدالبهاء در پایه گذاری آیین بهائی قابل انکار نیست، اما نکته قابل توجه درباره سفر وی به امریکا، پیام هایی بوده که برای مردم امریکا داشته و بینش روشنگرانه او را نشان می دهد. جالب آنکه عبدالبهاء مردم امریکا را مستعد ترین مردم برای اشاعه صلح در جهان می دیده است.

عبدالبهاء به عنوان  یک روشنفکر شرقی عظمت پیشرفت دانش و  فناوری در غرب را درک می کند و  بدان احترام می گذرد، و در همان حال  کمبودهای فرهنگی و نابرابری ها را درمی یابد و این همه را در سخنرانی  های خود به خوبی تصویر می کند. او مخاطبان خود را به صلح، درک متقابل،  مدارا، و برابری انسانها بدون توجه به جنسیت و نژادشان فرا می خواند.