Monday, December 10, 2012

بگیر و ببند بهائیان دردی را از جمهوری اسلامی ایران دوا نمی کند

در سال های اخیر و بخصوص چند ماه اخیر جمهوری اسلامی ایران بهائیان زیادی را دستگیر و روانۀ زندان نموده است.(۱) آنهایی را هم که بیرون از زندان اند به شکل های دیگری زندانی کرده و تحت فشار قرار داده؛ همانطور که سایر اقشار ملت ایران را نیز تحت فشار قرار داده. ولی باید گفت زندانی کردن و آزار و اذیت مدام بهائیان دردی را دوا نمی کند. مشکلی از مشکلات جمهوری اسلامی را حل نمی کند. وضعیت فعلی ایران بر همگان آشکار است؛ مردم از اهداف و روش ها و ..عملکرد .مسؤولین محترم نالان و پریشان و سرگردان اند و نگران فردای مبهم­شان.
 با بگیر و ببند بهائیان مشکلات مسؤولین محترم حل نمی شود. با تهمت و افترا به بهائیان و سپر بلا کردن ایشان دردی از روی دل رژیم محترم برداشته نمی شود.(۲) مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را به پای این و آن و از جمله بهائیان نوشتن ره به جایی نمی برد. آیا متهم کردن دروغین بهائیان به رهبری تظاهرات ملت ایران در عاشورای ۱۳۸۸ دردی از دردهای حکومت را در قبال خواستۀ ایرانیان برطرف کرد؟ آیا بستن اتهام بمب گذاری به بهائیان در حسینیۀ رهپویان وصال در شیراز در سال ۱۳۸۷ کمکی به بهائی ستیزان کرد؟ آیا معرفی بهائیان به عنوان علت نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور و از جمله بالا رفتن قیمت دلار در سال پیش، اوضاع اقتصادی را درست کرد؟(۳)
 آیا با تمام ترفندهای فوق و نیز با صهیونیست و فاسد و ضد اسلام خواندن بهائیان برای فریب ملت ایران کمکی به جلوگیری از کنجکاوی ایرانیان نسبت به حقیقت دین بهائی و دفاع ایشان از حقوق شهروندی بهائیان شد؟ جمهوری اسلامی ایران همیشه خواسته و می خواهد مردم ایران را از معاشرت و مؤانست با بهائیان و آگاهی از آموزه های ایشان منع کند. آیا این همه ستم     
  ...کمکی در این زمینه به ایشان کرد؟

منبع: حامد صبوریhttps://tribunezamaneh.com/archives/6844