Sunday, December 16, 2012

ظهور پزشک دانا

رگ جهان در دست پزشک دانا است درد را می بيند و به دانائی درمان مي کند هر روز را رازی است و هر سر را آوازی درد امروز را درمانی و فردا را درمان ديگر امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد ديده مي شود گيتی را دردهای بيکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته مردمانی که از باده خود بينی سرمست شده‌اند پزشک دانا را از او باز داشته‌اند اين است که خود و همه مردمان را گرفتار نموده‌اند نه درد مي دانند نه درمان مي شناسند راست را کژ انگاشته‌اند و دوست را دشمن شمرده‌اند بشنويد آواز اين زندانی را بايستيد و بگوئيد شايد آنانکه در خوابند بيدار شوند بگو ای مردگان دست بخشش يزدانی آب زندگانی مي دهد بشتابيد و بنوشيد هر که امروز زنده شد هرگز نميرد و هر که امروز مرد 
هرگز زندگی نيابد
140 حضرت بهاءالله : منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله ص